Samsung Apps: Chọn một kết nối mạng (Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo cập nhật ứng dụng từ Ứng dụng Samsung.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản ký tài khoản cho đồng bộ.

Dữ liệu nền: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.

Đồng bộ tự động: Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

Sử dụng Vị trí của bạn: Đặt cho thiết bị sử dụng vị trí hiện tại của bạn đối với các dịch vụ Google.

Khôi phuc cai đặt gốc: Đặt lại các cài đặt về giá trị mặc định của nhà máy.

Thẻ SD va bô nhơ điện thoại

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và thiết bị, và định dạng bộ nhớ trong hoặc ngoài.

Tì̀m kiếm

Thay đổi cài đặt Google Search.

Google Search Setting:

--Show web suggestions: Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi

ýtrong khi bạn nhập từ khóa.

--Search history: Đặt cho thiết bị hiển thị lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.

--Manage search history: Quản lý lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.

102Cài đặt