Kết nố́i không được thiết lập khi bạn nố́i thiết bị với máy tính

Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Khắc phục sự cố 111