Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với tổng đài để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.

Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Các biểu tượng khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

››Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Trì̀nh duyệt để truy cập trang chủ đã chỉ định.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn Đi.

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:

12

Web 69