AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. tr. 79

››Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.

Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn AllShare.

2 Chọn Cài đặt.

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Lưa chon

Chức năng

Tên máy chủ

Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy

đa phương

chủ phương tiện.

tiện

 

Cai đăt chia

Bật tính năng chia sẻ video, chia sẻ

ảnh hoặc chia sẻ nhạc với các thiết bị

se

hỗ trợ DLNA khác.

 

Điểm truy

Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho

cập mang

các kết nối DLNA.

Tải lên từ

Đặt có hoặc không chấp nhận tải lên

thiết bị khác

từ các thiết bị khác.

Bộ nhớ mặc

Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để lưu

định

các file phương tiện đã tải về.

Kết nối 81