Kết nố́i ...............................................

77

Bluetooth ......................................................

77

Wi-Fi ..............................................................

79

AllShare .........................................................

81

Mobile AP .....................................................

83

Kết nố́i TV (chế độ TV out) .........................

83

Kết nố́i PC .....................................................

84

Công cụ .............................................

88

Đồng hồ ........................................................

88

Máy tính ........................................................

90

Aldiko eBook ................................................

90

Mini Diary .....................................................

92

File của bạn ...................................................

93

ThinkFree Office ...........................................

93

Khẩu lệnh ......................................................

94

Write and Go ................................................

95

Cài đặt ...............................................

96

Truy cập menu Cài đặt ................................

96

Mạng & kêt nối không dây ........................

96

Cài đặt cuộc gọi ...........................................

97

Âm thanh & màn hì̀nh ................................

99

Vị trí & bảo mật .........................................

100

Ứng dụng ....................................................

101

Tài khoản và đồng bộ ................................

102

Riêng tư .......................................................

102

Thẻ SD va bô nhơ điện thoại ...................

102

Nội dung 7