Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

››Đặt mẫu mở̉ khóa

Bạn có thể đặt một mẫu mở khóa để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Vị trí & bảo mật Đặt mẫu hình mở̉ khóa.

2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn Tiếp theo (nếu cần).

3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.

4 Chọn Tiếp tục.

5 Vẽ lại mẫu để xác nhận.

6 Chọn Xác nhận.

Khi đã đặt mẫu mở khóa, thiết bị sẽ yêu cầu mẫu này mỗi khi bạn bật thiết bị. Nếu bạn không muốn thiết bị yêu cầu mẫu này nữa, xóa ô kiểm cạnh Yêu cầu mẫu hình trong Vị trí & bảo mật.

Nếu bạn quên mẫu mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để mở khóa.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

››Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Vị trí & bảo mật Cài đặt khóa SIM Khóa SIM.

2Nhập mã PIN và chọn OK.

Khi tính năng khóa PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị.

26Bắt đầu