Liên lạc ..............................................

33

Thông tin cá nhân ............................

63

Gọi ..................................................................

33

Danh bạ .........................................................

63

Tin nhắn ........................................................

38

Lịch năm ........................................................

66

Google Mail ..................................................

40

Ghi chú ..........................................................

67

Email ..............................................................

42

Ghi âm ...........................................................

68

Talk .................................................................

43

Web ...................................................

69

Social Hub .....................................................

44

Giải trí ...............................................

 

Internet ..........................................................

69

45

Layar ..............................................................

72

Máy ảnh ........................................................

45

Maps ..............................................................

72

Máy xem video .............................................

55

YouTube .........................................................

74

Bộ sưu tập .....................................................

55

Đồng bộ ........................................................

75

Máy nghe nhạc .............................................

57

Daily Briefing ................................................

76

Đài FM ...........................................................

60

Market ...........................................................

76

6Nội dung