Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt. 2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng & kêt nối không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

››Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

››Cài đặt WiFi

Wi-Fi: Bật hoặc tắt tính năng WLAN. tr. 79

Thông báo mạng: Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.

Kết nố́i bằng WPS: Kết nối với mạng WLAN bằng nút Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).

Thêm mạng Wi-Fi: Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

››Cài đặt Mobile AP

Bật tính năng Mobile AP để sử dụng thiết bị như một AP (Điểm Truy cập) không dây để kết nối với internet. tr. 83

››Cài đặt Bluetooth

Bluetooth: Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. tr. 77

Tên thiết bị: Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.

Cho phép tìm thấy: Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

Tìm thiết bị: Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

96Cài đặt