Tai nghe đi kèm được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn và có thể không tương thích với các điện thoại và máy nghe nhạc MP3 khác.

Tư chối môt cuôc goi

Khi có cuộc gọi đến, chọn Tư chối. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Để gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến, chọn Từ chố́i cuộc gọi với tin nhắn.

Trước tiên hãy đặt tin nhắn văn bản để gửi cho người gọi. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Cài đặt cuộc gọi Tất cả cuộc gọi Từ chố́i cuộc gọi với tin nhắn. Sau đó chọn Tạo và tạo tin nhắn văn bản.

Gọi số́ quố́c tế

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Bàn phím, và cham và giữ 0 để chèn ký tự +.

2 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số

điện thoại), sau đó chọn để gọi cho số đó.

››Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.

Để từ chối cuộc gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.

Để giữ hoặc chờ cuộc gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.

Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút tai nghe.

››Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi thoại

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi thoại:

Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn . Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn .

34Liên lạc