7 Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương

1

tiện

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin

 

nhắn.

 

 

Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi

2

tin nhắn theo số liên lạc, giống như trình nhắn tin.

Chọn một số liên lạc.

 

3

Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện từ chuỗi

4

tin nhắn.

 

Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn

để xem file

 

đính kèm.

 

››Nghe tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Bàn phím sau đó cham và giữ 1.

2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.

Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Google Mail

Bạn có thể truy xuất tin nhắn email mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số tin nhắn chưa đọc hiển thị

thanh tiêu đề và các tin nhắn chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một tin nhắn, nhãn đó sẽ hiển thị ở dạng hình chữ nhật bôi màu trên tin nhắn.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

40Liên lạc