››Đánh dấu các trang web ưa thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Trì̀nh duyệt.

2 Chọn Trang hay dùng.

3 Chọn Thêm. Để đánh dấu trang web bạn đang xem, bấm [ ] Đánh Bookmark được xem lần cuố́i.

4 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL).

5 Chọn OK.

Từ danh sách trang hay dùng, cham và giữ vào một trang hay dùng và sử dụng các tùy chọn sau:

Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn Mở̉ trong cửa sổ mới.

Để sửa thông tin chi tiết của trang hay dùng, chọn Sửa trang hay dùng.

Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, chọn Thêm phím tắt vào T.Đầu.

Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, chọn Chia sẻ nố́i kết.

Để sao chép địa chỉ web (URL) của trang web, chọn Chép nố́i kết URL.

Để xóa trang hay dùng, chọn Xóa thẻ đánh dấu.

Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn Đặt làm trang chủ.

››Thêm một địa chỉ nguồn RSS

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Trì̀nh duyệt.

2 Di chuyển đến một trang web có nguồn RSS.

3 Bấm [] Thêm vao RSS feed.

4 Chọn nguồn RSS để thêm.

5 Chọn OK để mở Trình đọc Google và xem nguồn RSS.

Web 71