3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách bấm [] Gửi qua một tùy chọn.

››Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

1 Mở ô lối tắt ở trên cùng của màn hình.

2 Chọnđó. một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện

3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn Đơi ti tất cả hoặc Bo qua tất cả.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

››Tạo một ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú. 2 Chọn Tao ghi chu hoặc bấm [] Tạo.

3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.

4 Chọn một màu để thay đổi màu nền.

5 Chọn Lưu.

››Xem ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú. 2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.

Bạn có thể gửi ghi chú cho người khác bằng cách chạm và giữ vào ghi chú đó và chọn một tùy chọn.

Thông tin cá nhân 67