Tì̀m hiểu về màn hì̀nh chờ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem trạng thái của thiết bị và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chờ có 7 ô. Cuộn sang trái hoặc phải đến một ô của màn hình chờ. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến ô tương ứng của màn hình chờ.

››Thêm các mục vào màn hì̀nh chờ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm các lối tắt đến ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget, hoặc thư mục. Để thêm các mục vào màn hình chờ,

1 Bấm [ ] Thêm hoặc chạm và giữ vào vùng trống trên màn hình chờ.

2 Chọn thể loại mục một mục:

Widget Samsung: Thêm các widget của Samsung vào màn hình chờ.

Widget Android: Thêm các widget của Android vào màn hình chờ.

Đương dân: Thêm lối tắt cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng, và số liên lạc.

Thư mục: Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.

Hì̀nh nền: Đặt hình nền.

Các mục khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào chế độ màn hình chờ hiện tại.

››Di chuyển các mục trên màn hì̀nh chờ

1 Chạm và giữ vào một mục để di chuyển.

2 Kéo mục đó đến vị trí mong muốn khi mục đó được phóng to ra.

Bắt đầu 21