Tham khảo—các trang có thông tin liên quan chẳng hạn như: tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

Tiếp theo —câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như:

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin nhắn Tin nhắn mới (nghĩa là Menu, sau đó là

Tin nhắn, tiếp theo là Tin nhắn mới)

[ ] Ngoặc vuông—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [] (thể hiện phím Nguồn)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

Sản phẩm này có nền Android dựa trên Linux, có thể được mở rộng bởi nhiều phần mềm dựa trên JavaScript.

Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™, và YouTube™ là thương hiệu của Google, Inc.

Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.

Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này 3