››Tì̀m và kết nố́i với mạng WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Mạng & kêt nối không dây Cài đặt WiFi. Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

2 Chọn một mạng trong Cac mạng Wi-Fi. 3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần). 4 Chọn Kết nố́i.

››Thêm thủ công mạng WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Mạng & kêt nối không dây Cài đặt WiFi Thêm mạng Wi-Fi.

2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.

3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.

4 Chọn Lưu.

››Kết nố́i với mạng WLAN bằng Thiết lập được bảo vệ bở̉i Wi-Fi (WPS)

Khi sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với một mạng an toàn. Để kết nối với mạng WLAN bằng nút WPS,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Cài đặt WiFi.

2 Chọn Kết nố́i bằng WPS.

3 Nhấn nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút. Để kết nối với mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Cài đặt WiFi.

2 Chọn một mạng lưới chỉ báo bằng biểu tượng WPS và chọn Mã PIN WPS.

3 Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và nhấn nút khởi động.

80Kết nối