››Truy xuất các số́ liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Bấm [] Thêm bạn.

3 Chọn một tài khoản

››Tạo nhóm số́ liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ

Cac nhóm.

2 Bấm [] Tạo mới.

3 Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó. 4 Chọn Lưu.

››Sao chép danh bạ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Chọn một số liên lạc.

3 Bấm [ ] và chọn một tùy chọn sao chép (từ điện thoại sang thẻ SIM hoặc USIM hoặc ngược lại).

››Xem nhật ký liên lạc

Bạn có thể xem nhật ký liên lạc của các cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc chuỗi SNS.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ Lịch sử.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

Thông tin cá nhân 65