Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

“CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÀO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY.”

Thông tin về an toàn và cách sử dụng 119