››

1

Gửi tin nhắn email

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Gmail.

2

Bấm [ ] Compose.

3

Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.

4

Nhập chủ đề và nội dung tin nhắn.

5

Để đính kèm file ảnh, bấm [ ] Attach một file.

6

Chọn Send để gửi tin nhắn.

››

1

Xem tin nhắn email

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Gmail.

2

Chọn một tin nhắn email.

Từ màn hình xem tin nhắn, chọn các tuỳ chọn sau:

Để trả lời tin nhắn, chọn Reply.

Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn Reply to all.

Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, chọn Forward.

Để xem file đính kèm, chọn Preview cạnh mục đính kèm. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn Download.

Để lưu tin nhắn, chọn Archive.

Để xóa tin nhắn, chọn Delete.

Để xem tin nhắn cũ hơn, chọn Older.

››Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các tin nhắn hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các tin nhắn quan trọng. Bạn có thể sắp xếp tin nhắn bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một tin nhắn

1 Từ màn hình Hộp thư đến, cham và giữ vào một tin nhắn. 2 Chọn Change labels.

3 Chọn một nhãn để thêm và chọn OK.

Liên lạc 41