Để gọi số thứ hai, chọn Thêm cuộc gọi sau đó gọi số mới.

Để trả lời cuộc gọi thứ hai, chọn Chấp nhận khi âm báo chờ cuộc gọi kêu. Thiết bị sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.

Để mở màn hình quay số, chọn Bàn phím.

Để bật tính năng loa ngoài, chọn Loa.

môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu quả âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại thường.

Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn Tắt tiếng.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn Tai nghe BT.

Để mở danh bạ, bấm [] Danh bạ.

Để thêm ghi chú, bấm [] Ghi chú.

Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn Cuộc kia.

Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn Kết hợp khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

Để kết nối bên hiện tại với bên đã tạm ngừng, bấm [] Chuyển. Bạn sẽ bị ngắt kết nối khỏi cuộc gọi đó.

››Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi video

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi video:

Để bật tính năng loa ngoài, chọn Loa.

Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn Tắt tiếng.

Để ẩn ảnh của bạn với bên kia, bấm [ ] Ẩn tôi.

Để chọn ảnh khác hiển thị cho bên kia, bấm [ ] Ảnh gửi đi.

Liên lạc 35