››Tì̀m một số́ liên lạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.

3 Chọn tên của số liên lạc.

Khi tìm thấy số liên lạc, bạn có thể:

gọi cho số liên lạc đó bằng cách chọn Gọi hoặc Gọi video.

gửi tin nhắn bằng cách chọn Gửi tin nhắn.

sửa thông tin số liên lạc đó bằng cách bấm

[] Sửa đổi.

››Đặt số́ quay nhanh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Bấm [] Quay số́ nhanh.

3 Chọn một số vị trí số liên lạc.

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

››Tạo danh thiếp

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Bấm [] Thông tin của bạn.

3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.

4 Chọn Lưu.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

64Thông tin cá nhân