4 Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn Add friends Yes.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.

Bạn có thể xem các điểm đánh dấu cho biết vị trí của bạn bè bằng cách bấm [ ] See map.

YouTube

YouTube là dịch vụ truyền video trực tuyến miễn phí. Tìm hiểu cách xem và chia sẻ video qua YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

››Xem video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube.

2 Chọn một video từ danh sách.

3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

Chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Chỉnh lùi trong file.

2Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.

3Chỉnh tới trong file.

4Tạm dừng phát; Chọn để tiếp tục phát.

74Web