Lưa chon

Chức năng

 

Tên cấu hình

Nhập tên cho cấu hình.

 

 

 

Loại đồng bộ

Chọn các loại dữ liệu sẽ được đồng

 

bộ.

 

 

Kiểu đồng bộ

Đặt cách đồng bộ thiết bị và máy chủ.

 

 

Server đồng

Nhập địa chỉ web của máy chủ sẽ

 

bộ

được đồng bộ.

 

3 Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

››Bắt đầu đồng bộ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Đồng bộ.

2 Chọn cấu hình đồng bộ.

3 Chọn Start sync để bắt đầu quá trình đồng bộ.

Daily Briefing

Tìm hiểu cách lấy thông tin về thời tiết, tài chính, tin tức và thông tin lịch biểu của hôm nay.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Daily

2

Briefing.

 

Chọn

để cập nhật thông tin.

3

Cuộn sang trái hoặc phải để nhận thông tin.

 

Để tùy chỉnh thông tin được hiển thị trên màn hình,

 

chọn

.

Market

Bạn có thể tải về trò chơi, nhạc chuông, hoặc các ứng dụng khác từ Chợ Android.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Market. 2 Tìm kiếm và tải file về thiết bị. tr. 30

76Web