››Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.

2 Bấm [] Add friend.

3 Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn Send invitation.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

››Bắt đầu trò chuyện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.

3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn Send.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [] Lưa chọn Insert Smiley.

4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [] Switch chats.

5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [] End chat.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch.

Truy cập http://socialhub.samsungmobile.com để biết thêm chi tiết.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Social Hub.

2 KiểmHub. tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social

44Liên lạc