3 Chọn danh mục sách một file sách.

››Nhập file sách

Bạn có thể nhập file sách (ở định dạng epub) từ thẻ nhớ.

File sách phải được lưu vào thư mục /eBooks/ import/ trong thẻ nhớ.

Các file sách được bảo vệ bởi DRM không được hỗ trợ.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Aldiko eBook.

2Bấm [] Import.

3Chọn Import OK.

Thiết bị sẽ tìm kiếm các file sách trong thẻ nhớ.

Mini Diary

Tìm hiểu cách giữ nhật ký ảnh.

››Tạo Nhật ký mini

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Mini Diary.

2 Chọn Tạo nhật ký để tạo một mục mới.

3 Thay đổi ngày hôm nay và đặt thời tiết (nếu cần).

4 Chọn Thêm ảnh và thêm ảnh hoặc chụp ảnh.

5 Chọn Chạm để tạo ghi chú, và nhập văn bản và chọn Lưu.

6 Chọn Lưu.

››Xem Nhật ký mini

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Mini Diary.

2 Chọn nhật ký.

Để tải nhật ký mini lên website cộng động, bấm [] Đăng tải.

92Công cụ