3 Nhập tên thành phố hoặc chọn một tên từ danh sách thành phố.

Để chọn một thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn .

4 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.

Để áp dụng giờ mùa hè cho các đồng hồ,

bấm [ ] Cài đặt DST. Khi bạn chạm vào một đồng hồ, giờ hiện tại của đồng hồ đó được chỉnh tiến 1 hoặc 2 giờ.

››Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng hồ Đồng hồ bấm giờ.

2 Chọn Bắt đầu để bắt đầu bấm giờ.

3 Chọn Bấm để ghi số lần bấm.

4 Khi đã hoàn tất, chọn Ngừng.

5 Chọn Xóa để xóa số lần đã ghi.

››Sử dụng bộ đếm ngược thời gian

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng hồ Bộ đếm thời gian.

2 Đặt khoảng thời gian cần đếm ngược.

3 Chọn Bắt đầu để bắt đầu đếm ngược.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng các chức năng khác bằng cách đếm ngược với bộ đếm thời gian ở chế độ nền. Bấm phím Trang chính hoặc [] và truy cập ứng dụng khác.

4 Khi đồng hồ chạy hết, chạm và giữ Ngừng để dừng chuông nhắc.

Công cụ 89