››Chia sẻ video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube.

2 Chạm và giữ vào một video.

3 Chọn Share một tùy chọn.

››Tải lên video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn YouTube.

2 Bấm [] Upload và chọn một video. Chuyển sang bước 8.

Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn để bật máy ảnh.

3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

4

Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

5

Chọn

để bắt đầu ghi.

6

Chọn

để dừng ghi.

7

Chọn Lưu để tải lên video bạn vừa ghi.

8

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn

 

Sign in.

 

Đồng bộ

Tìm hiểu cách đồng bộ số liên lạc, sự kiện lịch, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

››Thiết lập cấu hì̀nh đồng bộ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Mạng & kêt nối không dây Đồng bộ.

2 Chọnsau: Tạo cấu hì̀nh và chỉ định các tùy chọn cấu hình

Web 75