Liên lạc

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi, hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

››Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Bàn phím, và nhập mã vùng và số điện thoại.

2 Chọn để thực hiện cuộc gọi thoại.

Để gọi video, chọn .

Khi bạn giữ thiết bị gần mặt, thiết bị sẽ tự động tắt man hinh cam ưng để ngăn các thao tác không mong muốn.

3 Để kết thúc cuộc gọi, chọn Kết thúc.

Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường xuyên. tr. 63

Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số bạn đã gọi gần đây, chọn Điện thoại Nhật ký.

Sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi bằng giọng nói. tr. 95

Trả lời cuộc gọi

1 Khi có cuộc gọi đến, chọn Nghe.

Khi thiết bị đang đổ chuông, bấm phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn Kết thúc.

Liên lạc 33