Công cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và kiểm soát chuông báo và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và bộ đếm ngược thời gian.

››Đặt chuông báo mới

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng hồ Báo thức.

2 Chọn Tạo báo thức hoặc bấm [] Tạo.

3 Đặt chi tiết chuông báo.

Chọn Âm bao thức để bật tính năng Tin ngắn hàng ngày ngay sau khi bạn dừng chuông báo.

4 Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

Nếu bạn đặt Báo thông minh, thiết bị sẽ phát một âm thanh tự nhiên và hiển thị màn hình chuông báo cho đến khi chuông báo đã đặt tắt đi.

››Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

Chạm và giữ Dừng để dừng chuông báo.

Chạm và giữ Đợi tí để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã chỉ định.

››Xóa chuông báo

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng hồ Báo thức.

2

Bấm [ ] Xóa.

3

Chọn các chuông báo để xóa.

4

Chọn Xóa.

››

1

Tạo giờ quố́c tế

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng

2

hồ Giờ quố́c tế.
Chọn Thêm thành phố́ hoặc bấm [ ] Thêm thành

 

phố́.

88Công cụ