6 Trong khi đọc sách, sử dụng các phím sau.

5

16

2

 

3

7

4

8

 

9

Số

Chức năng

1Xem thông tin chi tiết về sách.

2Di chuyển sang một trang bằng cách kéo thanh.

Số

Chức năng

3Tìm kiếm văn bản trong sách.

4Đánh dấu trang hiện tại.

5Xem mục lục.

6Xem danh sách các trang đã đánh dấu.

7Thay đổi cài đặt sách.

8Thay đổi thuộc tính văn bản.

9Thay đổi theme hiển thị.

››Tải file sách về từ cửa hàng sách trực tuyến

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Aldiko eBook.

2 Bấm [] Get more books. Cửa hàng sách trực tuyến hiện ra.

Công cụ 91