Thêm một đài FM vào danh sách kênh

››

 

1

yêu thích

 

 

Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.

2

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

3

 

Chọn để bật đài đài FM.

4

 

Cuộn đến đài FM mong muốn.

5

 

Chọn + để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

››

 

1

Tùy chỉnh cài đặt đài FM

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

2

 

Bấm [ ] Cài đặt.

3

 

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Vung

Chọn khu vực của bạn.

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

Đặt có hoặc không chạy đài FM ở chế

Nghe ở chế

độ nền trong khi đang sử dụng các

ứng dụng khác. Nếu tính năng này

độ nền

được bật, bạn có thể điều khiển đài

 

 

FM từ ô phím tắt.

Hiển thi ID

Đặt có hoặc không hiển thị ID đài trên

màn hình đài FM; ID đài chỉ có ở các

kênh

đài cung cấp thông tin này.

 

Chon loc

Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín

tân sô

hiệu yếu hay không.

Tự động tắt

Đặt cho đài FM tự động tắt sau một

đài FM

khoảng thời gian được chỉ định.

62Giải trí