Thông báo lỗ̃i hiện ra khi mở̉ đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗ̃i hiện ra khi mở̉ các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.

Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.

Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.

Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

110Khắc phục sự cố