Các biểu tượng chỉ báo

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

››

 

 

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác

 

Đã bật mạng GPS

nhau tùy thuộc vào khu vực của bạn hoặc nhà cung

 

 

 

cấp dịch vụ.

 

 

 

Đang thực hiện cuộc gọi thoại

 

 

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

 

 

 

 

Cuộc gọi đang giữ

 

Không có tín hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Đã bật loa ngoài

 

 

 

 

 

Cường độ tín hiệu

 

 

 

 

Cuộc gọi nhỡ

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng GPRS

 

 

 

 

 

 

Đã đồng bộ với web

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng EDGE

 

 

 

 

Đang tải lên dữ liệu

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng UMTS

 

 

 

 

Đang tải về dữ liệu

 

 

 

 

 

Đã bật mạng WLAN

 

 

 

 

Đã bật tính năng chuyển hướng cuộc gọi

 

 

 

 

 

Đã bật Bluetooth

 

 

 

 

Đã kết nối với máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với tai nghe Bluetooth

 

Không có thẻ SIM hoặc USIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18Bắt đầu