Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận tin nhắn nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

››Gửi tin nhắn văn bản

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin nhắn Tin nhắn mới.

2 Chọn Danh bạ.

Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.

3 Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn Thêm.

4 Chọn Nhâp tin nhăn vao đây và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [ ] Chèn mặt cười.

5 Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

››Gửi tin nhắn đa phương tiện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin nhắn Tin nhắn mới.

2 Chọn Danh bạ.

Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.

3 Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn Thêm.

Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.

4 Chọn Nhâp tin nhăn vao đây và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [ ] Chèn mặt cười.

5 Bấm [] Đính kèm một tùy chọn và thêm mục.

Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video, hoặc âm thanh mới.

6 Bấm [] Thêm chủ đề và thêm chủ đề cho tin nhắn.

Liên lạc 39