Nội dung

 

Lắp ráp ................................................

9

Mở hôp ............................................................

9

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin .....................

9

Sạc pin ...........................................................

11

Lăp the nhơ (tùy chọn) ...............................

13

Gắn dây đeo (tùy chọn) ..............................

15

Bắt đầu ..............................................

16

Bật và tắt thiết bị .........................................

16

Lam quen vơi thiêt bi ..................................

16

Sư dung man hình cam ứng ......................

19

Khóa hoặc mở̉ khóa màn hì̀nh cảm

 

ứ́ng và các phím ...........................................

20

Tì̀m hiểu về màn hì̀nh chờ ..........................

21

Truy cập các ứ́ng dụng ................................

23

Tùy chỉnh thiết bị .........................................

24

Nhập văn bản ...............................................

27

Tải ứ́ng dụng về từ Chợ Android ..............

30

Tải các file về từ web ...................................

31

Đồng bộ dữ liệu ...........................................

31

Nội dung 5