Tì̀m kiếm .....................................................

102

Ngôn ngữ & bàn phím .............................

103

Hỗ trơ ..........................................................

104

Văn ban - giong noi ...................................

104

Thời gian .....................................................

105

Thông tin điện thoại .................................

105

Khắc phục sự cố́ .............................

106

Thông tin về an toàn và cách sử

 

dụng ................................................

112

8Nội dung