Searchable items: Chọn các kiểu mục để đưa vào tìm kiếm của bạn.

Clear search shortcuts: Xóa thông tin khỏi các tìm kiếm gần đây.

Ngôn ngữ & bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

››Chọn ngôn ngư

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

››Swype

Language: Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Auto-spacing: Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.

Auto-capitalization: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ

cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

Word Prediction: Đặt thiết bị dự đoán từ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.

Enable Tip Indicator: Bật chỉ báo để trợ giúp nhanh.

Audio Feedback: Bật hoặc tắt âm của bàn phím Swype.

Vibrate on keypress: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.

Display Trace: Đặt khoảng thời gian hiển thị dấu khi bạn kéo trên bàn phím.

World Choice Window: Đặt tần suất hiển thị danh sách từ.

Speed vs. Accuracy: Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.

Auto Insert: Đặt thời gian chờ để chèn từ tự động.

Swype Help: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.

Tutorial: Tìm hiểu cách nhập văn bản nhanh hơn với bàn phím Swype.

Version: Xem thông tin phiên bản.

Cài đặt 103