››Tì̀m và ghép nố́i với thiết bị hỗ̃ trợ

Bluetooth khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Mạng & kêt nối không dây Cài đặt Bluetooth Tìm thiết bị.

2 Chọn thiết bị.

3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn OK. Hoặc chọn Chấp nhận để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

››Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây

Bluetooth

1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú, hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc File của bạn.

2 Bấm [ ] Chia sẻ, Gứi qua, hoặc Gứi danh thiếp qua Bluetooth.

3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

78Kết nối