››Tì̀m vị trí của bạn

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Maps. 2 Bấm [] My location.

››

1

Tì̀m kiếm một vị trí cụ thể

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Maps.

2

Bấm [ ] Search.

3

Sử dụng một trong các cách sau:

Nhập địa chỉ.

Nhập loại doanh nghiệp.

Chọn một địa chỉ bạn đã ghé thăm hoặc một thể loại từ danh sách.

4 Chọn .

››Tì̀m chỉ đường đến một điểm cụ thể

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Maps. 2 Bấm [] Directions.

3

Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.

 

Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí

4

trên bản đồ, chọn Contacts hoặc Point on map.

Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ)

5

và chọn Go.

Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết

6

của chuyến đi (nếu cần).

Chọn Show on map.

7

Khi đã hoàn tất, bấm [ ] Lưa chọn Clear Map.

››Chia sẻ vị trí của bạn qua Google

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Maps. 2 Bấm [] Join Latitute.

3 Bấm [] Add friends một tùy chọn.

Web 73