››Gọi cho một số́ liên lạc bằng cách quay số́ thoại

Bạn có thể gọi trực tiếp đến các số bằng cách nói tên hoặc số của liên lạc đó.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Khẩu lệnh.

2 Nói “Gọi” hoặc “Quay số” sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Hoặc nói "Quay số lại" đến số đã gọi gần nhất.

Thiết bị sẽ gọi đến số được chọn.

››Mở̉ ứ́ng dụng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Khẩu lệnh.

2 Nói “Mở” và sau đó nói một ứng dụng. Thiết bị sẽ mở ứng dụng tương ứng.

Write and Go

Tìm hiểu cách nhập văn bản và gửi văn bản đó ở dạng tin nhắn, tải lên một website cộng đồng, hoặc lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Write and Go.

2 Nhập văn bản bằng ô nhập văn bản.

3 Khi đã hoàn tất, chọn một trong các tùy chọn sau.

Để gửi ở dạng tin nhắn văn bản, chọn Gửi tin nhắn.

Để tải lên một website cộng đồng, chọn Cập nhật trạng thái.

Để lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch, chọn Lưu.

4 Gửi tin nhắn, đăng nhập vào dịch vụ cộng đồng để tải văn bản lên, hoặc tạo một ghi chú hoặc sự kiện theo tùy chọn đã chọn.

Công cụ 95