››Xem các hoạt động của mạng xã hội

Bạn có thể xem hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, MySpace, và Twitter.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ

Hoạt động.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

››Tạo lịch trì̀nh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm.

2 Bấm [] Tạo mới.

3 Nhập thông tin chi tiết của sự kiện theo yêu cầu. 4 Chọn Lưu.

››Xem sự kiện

Thay đổi kiểu xem lịch,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm.

2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch. Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch năm.

2 Chọn một ngày trên lịch năm. Ở chế độ xem theo tháng, các ngày có sự kiện đã lên lịch được biểu thị bằng một thình tam giác nhỏ.

Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [ ] Đi đến, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn Đặt.

Để chọn ngày hôm nay, bấm [] Hôm nay.

66Thông tin cá nhân