--Set recipient: Thiết lập người nhận để nhận tin nhắn theo dõi từ thiết bị bị mất.

--Samsung account: Cài đặt tài khoản web Samsung để điều khiển từ xa thiết bị bị mất của bạn.

--Change password: Đổi mật khẩu cho tính năng theo dõi điện thoại.

--Trợ giúp: Truy cập thông tin trợ giúp đối với tính năng theo dõi điện thoại.

Hiên mât ma: Theo mặc định, thiết bị hiển thị mật khẩu của bạn · để bảo mật. Đặt cho thiết bị hiển thị mật khẩu khi bạn nhập.

Sử dụng chứng danh an toàn: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.

Cài đặt chứng chi mât ma hoa từ thẻ SD: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.

Đặt mật ma: Tạo và xác nhận mật khẩu để truy cập các thông tin ủy nhiệm.

Xóa vung lưu trữ: Xóa nội dung thông tin ủy nhiệm khỏi thiết bị và đặt lại mật khẩu.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

Không rõ nguồn gố́c: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tuỳ chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Chợ Android.

Quản lý cac ứ́ng dụng: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng. Để xem các ứng dụng hiện đang chạy hoặc các ứng dụng bên thứ ba được cài đặt thêm, bấm [] Bô lọc.

Dịch vụ đang chay: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.

Phát triển:

--Chế độ USB debugging: Chọn để kết nối thiết bị với máy tính sử dụng cáp dữ liệu máy tính. Việc này là để phát triển ứng dụng.

--Luôn bật màn hì̀nh: Đặt màn hình thiết bị để ở lại khi đang sạc pin.

--Cho phép vị trí mock: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.

Cài đặt 101