5 Chọn để chụp ảnh đầu tiên.

Nửa bên trái của bức ảnh đầu tiên hiện ra như một đánh dấu rõ ràng cho ảnh tiếp theo.

6 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết với sự trợ giúp của tính năng đánh dấu.

7 Chọn để chụp ảnh thứ hai.

Thiết bị sẽ tự động kết hợp nửa trái của ảnh đầu tiên và nửa phải của ảnh thứ hai thành một bức ảnh.

››Chụp ảnh di chuyển

Bạn có thể chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh thành một ảnh thể hiện sự di chuyển.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn Chụp hanh đông.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chọn để chụp ảnh đầu tiên.

6 Di chuyển thiết bị theo đối tượng đang chuyển động.

Thiết bị tự động chụp các ảnh tiếp theo.

7 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi thiết bị chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh di chuyển.

››Chụp ảnh ở̉ chế độ Hoạt hì̀nh

Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng hoạt hình.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy ảnh.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn Hoạt hì̀nh.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chọn để chụp ảnh.

50Giải trí