7 Chọn Thêm đính kèm và đính kèm một file.

Bạn có thể chọn file ảnh, video hoặc đoạn âm thanh.

8 Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, tin nhắn sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi tin nhắn cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

››Xem tin nhắn email

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem tin nhắn mới. Sau khi truy xuất tin nhắn email, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Email một tài khoản email.

2 Bấm [] Nap lai cập nhật danh sách thư mới.

3 Chọn một tin nhắn email.

Từ màn hình xem tin nhắn, chọn các tuỳ chọn sau:

Để trả lời tin nhắn, chọn Trả lời.

Để xóa tin nhắn, chọn Xóa.

Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn Trả lời tất cả.

Để xem file đính kèm, chọn Mở̉ file. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn Lưu.

Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, bấm [] Chuyển tiếp.

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

Liên lạc 43