Cảnh bao đổi SIM: Bật hoặc tắt tính năng Tìm điện thoại của tôi để giúp bạn định vị thiết bị khi bị mất hoặc lấy cắp.

tr. 33

Người nhân tin cảnh bao: Thêm hoặc sửa người nhận cho tin nhắn cảnh báo.

Điêu khiên tư xa: Đặt để điều khiển từ xa thiết bị đã mất qua web.

Hiên mât ma: Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.

Chọn trình quả̉n ly thiêt bi: Xem những trình quản lý đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật trình quản lý thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

Sử dụng chứng danh an toàn: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.

Cài đăt từ thẻ SD: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.

Đặt mật ma: Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.

Xóa vung lưu trữ: Xóa nội dung chứng danh khỏ̉i thiết bị và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

Không rõ nguồn gốc: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.

Quả̉n lý cac ứ́ng dụng: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng.

Cài đặt

107