Biểu tượng

Định nghĩa

 

 

Đã kết nối với máy tính

 

 

 

 

 

Đã bật kết nối USB internet

 

 

 

 

Đã bật điểm truy cập WiFi

 

 

 

 

Không có thẻ SIM hoặc USIM

 

 

 

 

Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới

 

 

 

 

Thư điện tử mới

 

 

 

 

Tin nhắn thư thoai mơi

 

 

 

 

Đã bật chuông báo

 

 

 

 

Thông báo sự kiện

 

 

 

 

Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông

 

thường)

 

 

 

 

Đã bật chế độ Yên lặng

 

 

 

 

Đã bật chế độ Rung

 

 

 

 

Đã bật chế độ Máy bay

 

 

 

 

Đang phát nhạc

 

 

 

 

Đã tạm ngừng phát nhạc

 

 

 

 

Đã bật đài FM ở chế độ nền

 

 

 

 

Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng

 

 

 

 

Mức pin

 

 

 

10:00

Thời gian hiện tại

 

 

 

Bắt đầu

22