››Kết nối với mạ̣ng riêng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng Cài đặt VPN.

2

3

Chọn một mạng riêng để kết nối.

Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn Kết nối.

Kết nối

95