Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web yêu thích.

Bạn có thể trả thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Duyệt các trang web

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet để truy cập trang chủ đã chỉ định.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn .

Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:

12

Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Web

76