Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, chọn Thêm lôi tăt vao man hình chinh.

Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, chọn Chia sẻ nối kết.

Để sao chép địa chỉ web (URL) của trang web, chọn Chép

nối kết URL.

Để xóa trang hay dùng, chọn Xóa trang yêu thich.

Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn Đặt làm trang chủ.

››Truy cập các trang thườ̀ng xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1

2

3

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet. Chọn Truy câp nhiều nhất hoặc Lịch sử.

Chọn một trang web để truy cập.

Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn .

Bả̉n đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Mapsđể tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ trực tuyến, và tìm chỉ đường.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Tì̀m kiếm một vị trí cụ thể

1

2

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bả̉n đồ.

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn OK. Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.

Web

79