Giả̉i trí ............................................................

54

Máy ảnh ..........................................................................................

54

Bộ sưu tập .....................................................................................

61

Nhạc .................................................................................................

63

Đài FM .............................................................................................

66

Thông tin cá nhân .........................................

69

Danh bạ ..........................................................................................

69

Lịch năm .........................................................................................

73

Ghi chú ............................................................................................

74

Ghi âm .............................................................................................

75

Web ................................................................

76

Internet ............................................................................................

76

Bản đồ .............................................................................................

79

Latitude ...........................................................................................

81

Địa điểm .........................................................................................

81

Điều hướng ...................................................................................

82

YouTube ..........................................................................................

83

Samsung Apps ............................................................................

84

Market .............................................................................................

84

Tin tức & Thời tiết ......................................................................

85

Kết nối ............................................................

86

Bluetooth .......................................................................................

86

Wi-Fi .................................................................................................

88

Chia sẻ mạng di động ..............................................................

90

GPS ...................................................................................................

91

Kết nối PC ......................................................................................

92

Kết nối VPN ...................................................................................

93

 

Nội dung

7