Thương hiệu

SAMSUNG, và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.

Biểu trưng Android, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market, và Google Talklà thương hiệu của Google, Inc.

là các thương hiệu của SRS Labs, Inc. Các công nghệ CS Headphone và WOW HD được tích hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.

Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.

Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Sử dụng sách hướng dẫn này

5